Lyrics Videos

Baba Wethu – Benjamin Dube [Lyrics + Video]

Baba Wethu Lyrics by Benjamin Dube

Baba wethu osezulwini
Maliphathwe ngobungcwele igama lakho.
Umbuso wakho mawufike.
Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini.
Awusiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla.
Usithethelele izono zethu
Njengoba nathi sibathethelela abasonayo.
Ungasingenisi ekulingweni
Kodwa usisindise kokubi.
Amen.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like

Read More

%d bloggers like this: